Pobierz regulamin w formacie PDF

Regulamin korzystania z serwisu olekach.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu olekach.pl  pojęciami rozumie się:
  • „Regulamin”– niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu olekach.pl”;
  • „Administrator”– E-FARMACJA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 83; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352706, posiadającą nr NIP: 7792373127; nr REGON: 301402895, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
  • „serwis olekach.pl” lub zamiennie „Serwis” - internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem www.olekach.pl umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, wyszukiwanie informacji o produktach leczniczych oraz suplementach diety, a w szczególności wyszukiwanie produktów o analogicznym składzie lub działaniu oraz porównywanie cen produktów dostępnych w ofertach podmiotów prowadzących dystrybucję.
  • „Ustawa”– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
  • „Użytkownik”– każdy podmiot korzystający z Internetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie
  • „produkt leczniczy”– substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne (definicja zgodna z art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne)
  • „suplement diety”- suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu (definicja zgodna z art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia)
  • „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi”– umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników serwisu olekach.pl usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwieniu Użytkownikom:
  • dokonywania porównań produktów leczniczych oraz suplementów diety w szczególności pod względem zawartości substancji czynnej, substancji pomocniczych oraz ceny,
  • zapoznawania się  z informacjami zawartymi na stronach Serwisu,
  • dodawania komentarzy odnoszących się do prezentowanych w serwisie produktów leczniczych oraz suplementów diety, jak również podmiotów prowadzących ich dystrybucję.
 3. Z tytułu świadczenia Usługi Administrator nie pobiera żadnych opłat, z zastrzeżeniem że może je wprowadzić w sytuacjach opisanych w Regulaminie.
 4. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

 

Dział II. Cele Serwisu

 1. Celem prowadzenia Serwisu jest rozpowszechnianie informacji dotyczących wszelkich produktów leczniczych oraz suplementów diety dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez rozpowszechnianie rozumie się przez to przekazywanie informacji o składzie ilościowym i jakościowym w odniesieniu do zawartości substancji czynnych, substancji pomocniczych oraz cen ww. kategorii produktów, jak również propagowanie pełnej informacji udostępnianej przez podmioty odpowiedzialne. Serwis nie ma charakteru promocyjnego, a  w szczególności nie faworyzuje, nie ocenia, nie dokonuje wartościowania produktów dostępnych oraz podmiotów odpowiedzialnych.
 2. Z uwagi na informacyjny charakter Serwisu Użytkownikom zabrania się wprowadzania informacji o charakterze ocennym, mającym choćby pośrednio charakter marketingowy lub promujący konkretny produkt leczniczy lub suplement diety.
 3. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej ani farmaceutycznej, w związku z czym przed skorzystaniem z zawartych w nim informacji konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, który powinien ocenić ryzyko związane ze wykorzystaniem w praktyce informacji zawartych w Serwisie przez konkretnych Użytkowników.
 4. Jednym ze sposobów realizacji celu Serwisu, o którym mowa w ust. 1 jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z aplikacji do porównywania produktów leczniczych oraz suplementów diety dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Administrator przestrzega, iż wyszukiwarka zestawia informacje o produktach na podstawie zawartości substancji czynnych lub substancji pomocniczych. Wskazania wyszukiwarki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako zalecenia lekarskie lub innego rodzaju wskazania terapeutyczne - a co za tym idzie - dobór odpowiedniego produktu leczniczego należy każdorazowo skonsultować z lekarzem oraz farmaceutą.
 6. Jakakolwiek informacja zawarta w Serwisie bądź przekazana użytkownikowi innym kanałem komunikacji nie jest poradą medyczną, czy farmaceutyczną i nie może być traktowana jako substytut wizyty u tych specjalistów.
 7. Administrator nie udziela jakichkolwiek porad medycznych ani farmaceutycznych.

 

Dział III. Oświadczenia Użytkowników

 1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
 2. Użytkownik, oświadcza, że rozumie i akceptuje, iż wszystkie informacje na temat produktów leczniczych oraz suplementów diety mają charakter informacyjny i przed użyciem ww. kategorii produktów konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą,
 3. Użytkownik wyraża zgodę, aby w ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora lub innych podmiotów.

 

Dział IV. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora

Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego przesyłanie informacji do użytkownika z wykorzystaniem protokołu http.

 

Dział V. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.

 1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.
 2. Zakazuje się w szczególności:
  • propagowania przez Użytkowników za pomocą Serwisu lub stron lub urządzeń z nim związanych, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,
  • z uwzględnieniem Dział II ust. 2 oraz z zastrzeżeniem ust.  3 poniżej, zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników Serwisu, celem promocji lub reklamy określonych podmiotów (w szczególności przedsiębiorców), towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,
  • wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę,
  • umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o Użytkownikach odwiedzających strony zawierającego jego wpisy lub innych wpisów dostępnych w ramach Serwisu;
  • zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Serwisie odnośników prowadzących bezpośrednio do innych miejsc w sieci Internet, w tym w szczególności innych stron www;
  • zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.
 3. Umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron www, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach wpisów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.
 4. Jeżeli stosownie do ust. 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Użytkownik przekazujący Administratorowi informację handlową w celu jej umieszczenia winien ją przygotować w taki sposób, by nie budziło wątpliwości, że jest to informacja handlowa.
 5. W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony zgodnie z Działem VI ust. 4 Regulaminu, do niezwłocznego usunięcia danych z Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

 

Dział VI. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw,
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika jeżeli:
  • zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby, w tym w szczególności zarzut naruszenia dóbr osobistych lub dopuszczenia się deliktu nieuczciwej konkurencji.
  • Administrator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw osoby trzeciej, w szczególności na skutek informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.
 3. W każdej podanej w ust. 2 sytuacji Administrator może wystąpić do Użytkownika, o ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym domniemywa się, że dniem otrzymania wezwania jest dzień wysłania wezwania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy Usługi, a co za tym idzie zablokowania dostępu do serwisu niektórym Użytkownikom lub usuwania komentarzy Użytkowników, w szczególności w następujących przypadkach:
  • dojścia do naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia Działu V Regulaminu,
  • jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura.
 5. Użytkownik akceptuje, że w przypadku dokonania przez Administratora ww. czynności, Użytkownik, o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.
 6. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienie Działu V Regulaminu.
 7. Administrator oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą komentarzy wpisywanych przez Użytkowników, które mogą zawierać subiektywne odczucia  związane z używaniem produktów leczniczych oraz suplementów diety.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek informacje ujawnione w ulotkach lub na podstawie charakterystyki produktu leczniczego. Informacje te pochodzą od podmiotu odpowiedzialnego, a ich aktualność została uwzględniona na moment dodania produktu do bazy danych serwisu. Administrator zaleca każdorazowe zweryfikowanie aktualnych informacji dotyczących produktu w celu ustalenia, czy są one właściwe.
 9. Administrator nie uczestniczy, nie pośredniczy oraz nie czerpie korzyści z transakcji sprzedaży przeprowadzanych z podmiotami wskazanymi przez serwis w ramach funkcjonalności porównania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki sprzedaży oraz legalność funkcjonowania wyżej wymienionych podmiotów oferujących produkty lecznicze. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Administratora.
 10. Administrator nie ma wpływu na to, czy porównywane produkty lecznicze oraz suplementy diety będą wywoływać porównywalne skutki u różnych Użytkowników. W związku z powyższym Administrator podkreśla, iż wyłączona jest jego odpowiedzialność za skorzystanie przez Użytkownika z danych uzyskanych w ramach porównań za pomocą aplikacji zamieszczonej w Serwisie.
 11. Administrator oświadcza, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Użytkownika zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Użytkownik, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie, jeżeli jest tym zainteresowany.
 12. Administrator informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Użytkowników, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Użytkowników, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Dział VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 1. O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z informacji zamieszczonych w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym poinformuje Użytkowników na stronie www.olekach.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 

Dział VIII. Ochrona danych osobowych w Serwisie

 1. Użytkownicy nie są zobowiązani do podania swoich danych osobowych.
 2. Administrator może przekazywać właściwym organom Państwowym dane dotyczące Użytkowników jeżeli taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Dział IX. Polityka prywatności prowadzona przez Administratora

 1. E-FARMACJA  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przykłada szczególną wagę do należytego postępowania z danymi osobowymi swoich użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie, dlatego też spółka gromadzi jedynie informacje niezbędne do świadczenia swoich usług. Przedstawiona Polityka prywatności serwisu wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób chroniona jest prywatność użytkowników.
 1. E-FARMACJA  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Podanie informacji przez użytkownika jest dobrowolne. Podanie informacji potrzebne jest do procesu rejestracji i korzystania z serwisu.

  E-FARMACJA  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umożliwia użytkownikom dokonywanie czynności zmierzających do modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. W celu całkowitego usunięcia danych użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie.

  E-FARMACJA  sp. z o.o. gromadzi dane dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz adresy IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach statystycznych oraz technicznych, związanych z administracją serwisem.
 1. Spółka E-FARMACJA  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie prowadzi sprzedaży i nie udostępniania osobom trzecim danych personalnych i adresowych (w szczególności adresów  e-mail) użytkowników serwisu.

  E-FARMACJA  sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 18 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) może zostać zobowiązana do wydania informacji o użytkownikach, w szczególności numerów IP, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 1. E-FARMACJA  sp. z o.o. korzysta z plików „cookies" zapisywanych na komputerze użytkownika. Brak możliwości zapisania plików „cookies" na komputerze użytkownika, bądź skasowanie zapisanych plików „cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu, za co E-FARMACJA  sp. z o.o. nie odpowiada. 
 1. E-FARMACJA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, których dane kontaktowe spółka uzyskała dzięki swojej działalności i którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
 1. E-FARMACJA  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie bierze żadnej odpowiedzialności za komentarze użytkowników oraz teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.

  W związku z tym, że w serwisie mogą znajdować się linki do serwisów internetowych niezwiązanych zarówno funkcjonalnie jak i personalnie z E-FARMACJA sp. z o.o., spółka nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych serwisów.
 1. Baza danych osobowych prowadzona przez E-FARMACJA  sp. z o.o. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 

Dział X. Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny kontakt@olekach.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

Dział XI. Pozostała wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób korzystania z materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu,
 • utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu,
 • niedostępność Serwisu z przyczyn łącznie nieuzasadnionych i niezawinionych przez Administratora,
 • przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
 • szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 • problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisem, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub prawidłowym działaniem sieci Internet.

 

Dział XII. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika od momentu ponownego skorzystania z Serwisu.
 2. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie www.olekach.pl i wchodzą wżycie w terminie podanym wraz ze zmianą.

 

Dział XIII. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2011 r.

Facebook
Innowacyjna gospodarka
Unia Europejska